Aloite 80-vuotiaiden turkulaisten ehkäisevien kotikäyntien edistämisestä

Vanhuspalvelulain 11§:ssä todetaan yksiselitteisesti: Lakisääteinen vanhusneuvosto on otettava mukaan lain 5§:ssä mainitun suunnitelman valmisteluun ja arviointiin. Suunnitelma on tehtävä ikääntyneen väestön tukemiseksi. Lisäksi neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialueiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Turussa on toiminut ansiokkaasti vanhusneuvosto jo kauan. Neuvoston asema ja tehtävät muuttuivat oleellisesti neuvoston tullessa lakisääteiseksi 1.1.2014. Turun vanhusneuvoston mielestä Turussa ei ole vielä osattu käyttää vanhusneuvoston asiantuntemusta lain sille määräämissä asioissa.

Yhtenä esimerkkinä vanhusneuvoston ohittamisesta on 80-vuotiaitten vanhusten ehkäisevien kotikäyntien lopettaminen.

Turun vanhusneuvoston mielestä ennen lopettamista olisi tullut kuulla vanhusneuvostoa.

Lopettamisen perusteluina on käytetty mm. käyntien heikkoa vaikuttavuutta ja parempien tapojen käyttöönottoa.  80-vuotiaat ovat kuitenkin hyvä kohderyhmä sen takia, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve alkaa voimakkaammin kasvaa tästä iästä alkaen. Tästä syystä tarvitaan koko ikäluokkaa kattava arvio myös kotona asumista tukevista ja toimintakykyä ylläpitävistä palvelutarpeista. Ilman kokonaisvaltaista suunnitelmaa ei oikeata tarvetta voida saada selville. Vanhuspalvelulain mukaan jokaisella yli 80-vuotiaalla on oikeus saada lakisääteinen palvelutarpeen arviointi. Se ei kuitenkaan toteudu kuin harvojen aktiivisten ja keskimääräistä parempikuntoisten osalta, jos vanhusten tulee hakea Palvelutorilta palvelutarpeen arviointia. Eniten apua tarvitsevat jäävät usein syrjään.

Turun vanhusneuvoston mielestä Turussa on siirryttävä viranomaisvaltaisesta yhäältä ohjauksesta asiakaslähtöiseen palvelutarjontaan. Se toteutuu neuvoston mielestä parhaiten siten, että kaupunki lähestyy jokaista 80-vuotiasta henkilökohtaisella kontaktilla ja tarjoaa mahdollisuutta kattavaan palvelutarpeen arviointiin korostaen jokaisen itsenäistä oikeutta ilmaista oman mielipiteensä arviointitarpeesta ja sen muodosta. Kuten tiedetään laadukkaita toimintakykymittareita on useita, mutta henkilökohtaiseen haastatteluun perustuva elämän ympäristön kuvaus on harvinaisempaa.

Tällaisella tutkimuksella  on myös pilottiarvo kehitettäessä terveyttä edistävää ja toimintakykyä ylläpitävää toimintamallia pian vastaavan iän saavuttaville suurille ikäluokille. Samalla kattavasta tiedostosta saadaan seurantajärjestelmä tarpeen arvioimiseksi vanhusten palvelutarpeesta tulevina vuosina. Mm. tätä seurantaa varten Turku tarvitsee vanhusneuvolan.

Turun vanhusneuvosto korostaa vielä, että vanhuspalvelulain mukaan palvelutarpeen arvioinnissa havaitut puutteet ja kehittämistarpeet on myös toteutettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta.