Aloite Turun kaupunginvaltuustolle 25.1.2021

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyisi toimiin vanhusasiamiehen toimen perustamiseksi Turun kaupunkiin.

Vanhusasiamieheen voisi ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten palveluja koskevissa asioissa. Hänen tulisi neuvoa ja ohjata Turun kaupungin ikäihmisiä oikeiden palvelujen pariin.

Vanhusasiamiehen tehtävänä olisi ottaa vastaan palautetta, kuunnella ikäihmisten ja heidän läheistensä huolia, sekä neuvoa ja ohjata heitä tarvittaessa oikean tahon puoleen. Hän tarjoaisi selvittelyapua ongelmatilanteissa ja järjestäisi neuvotteluja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi.

Vanhusasiamies tekisi tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin vanhusneuvoston kanssa.  Tässä tehtävässä hän edistäisi ja seuraisi ikäihmisten yhdenvertaisuuden, osallisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista sekä osallistuisi ikäihmisten palvelujen kehittämiseen tiedottamalla päätöksentekijöille esille tulleista kehittämiskohteista. Lisäksi hän tekisi yhteistyötä ikäihmisten palvelujen tuottajien ja yhteistyötahojen kanssa palvelujen kehittämiseksi.

Vanhusasiamiehen tehtävänä voisi myös olla Turun kaupungin ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden ja palvelujen saatavuuden seuranta, laadun valvonta sekä niistä raportointi.

Vanhusasiamies olisi tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisissa tapaamisissa tiettyinä aikoina.

Turun asukkaista lähes 20 % eli noin 40 000 on yli 65-vuotiaita. Tällaiselle matalan kynnyksen neuvontapalvelulle ja ikäihmisten etujen valvonnalle on tarvetta erityisesti juuri nyt suurten ikäluokkien vanhentuessa.

Sote-uudistuksen tultua voimaan, Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle voidaan perustaa toinen vanhusasiamiehen toimi.

Tampereella on 2 vanhusasiamiestä.

Turussa, tammikuun 25. päivänä 2021

Ulla-Maija Vierimaa

Kaupunginvaltuutettu (kok)