Kirkko lähelle seurakuntalaisia (TS 10.11.)

Seurakuntien jäsenkato on vakava ongelma.  Turun ja Kaarinan seurakunnista erosi viime vuonna yli 3000 henkilöä. Viime vuoden lopussa  Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 3,9 miljoonaa jäsentä, tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä jäsenmäärä on pudonnut 3,8 miljoonaan.

Huomattavaa laskua ilmeni 0-9 -vuotiaiden  ja myös  30-49 -vuotiaiden kohdalla. Kastetoimitukset ovat vähentyneet. Vaikuttavatko taloudelliset ongelmat nuorten perheiden kirkosta eroamisiin? Sitä kannattaa pohtia aina, kun kirkollisveroprosentin nostoa harkitaan.

Rippikoulut ja erityisesti rippileirit ovat suosittuja. 10-19-vuotiaita eroaa vain vähän. Pienevä jäsenmäärä merkitsee vähemmän resursseja seurakuntien toimintaan.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviosta päättäessämme pohdimme joka vuosi syitä seurakuntalaisten kirkosta eroamiseen. Ovatko ihmiset etääntyneet kirkosta?

Kirkolliset juhlapäivät ovat pitäneet hyvin pintansa. Joulun lähestyessä kirkot täyttyvät konserteista ja joululaulujen laulajista. Monet seurakunnat ovat uudistaneet toimintaansa: kun seurakuntalainen ei tule kirkkoon, menevät kirkon työntekijät sinne, missä seurakuntalaisia liikkuu. Osallistutaan messuille ja muihin yleisötapahtumiiin. Esimerkiksi Mikaelin seurakunnan papit liikkuvat ”baanalla”, keskustelevat seurakuntalaisten kanssa pubeissa ja toreilla, pelaavat jääkiekkoa Gatorade centerissä, korjaavat mopoja nuorten kanssa. Luistelutapahtumia järjestetään, Kirkonmäellä on perhetapahtumia.

Seurakunnilla on merkittävä tehtävä vähävaraisten auttajina. Edullista ruokailua järjestetään useimmissa seurakunnissa. Nykyisin seurakuntien vähiä taloudellisia resursseja kuluu yhä enemmän Turun kaupungin sosiaalitoimen tukiverkosta pudonneille. Kirkko auttaa, kun muut ovet ovat sulkeutuneet.

Kirkon asema auttajana korostuu  vaikeina aikoina. Onnettomuuksien tapahtuessa kirkko  tarjoaa kriisiapua uhrien omaisille. Palveleva puhelin auttaa henkistä hätää kärsiviä. Kirkko järjestää sururyhmiä lähimmäisensä menettäneille, keskusteluryhmiä eronneille ja yksinäisille.

Perheneuvontaan on paljon tulijoita. Kirkon lapsi-, nuoriso- ja vanhustyöllä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus.

Kirkollisverollaan seurakuntalaiset saavat aika paljon erilaisia palveluja.

Viime vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä nosti kirkollisveroaan; se on nyt 1,25 prosenttia. Sen pitkään valmistelema rakennemuutos ei toteutunut;  kirkkohallitus hylkäsi seurakuntayhtymän liitokset viime keväänä. Seurakuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla. Seurakuntien liitoksiin ei ollut taloudellisista syistä tarvetta kirkkohallituksen perustelujen mukaan.

Rakenneuudistusvalmistelu on leimannut seurakuntaneuvostojen nykyisen kauden työskentelyä ja työntekijät ovat tunteneet epävarmuutta tulevaisuudestaan. Tämä on ollut monille henkisesti raskasta aikaa.

Tuleva kausi on varmaan  rauhallista kehittämisaikaa ja uudet seurakuntaneuvostot yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa voivat  levollisin  mielin keskittyä työskentelemään seurakunnan ja seurakuntalaisten parhaaksi.

 

Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu (kok)

Kirkkovaltuutettu

Mikaelin seurakuntaneuvoston jäsen

Artikkeli Turun Sanomissa 19.9.

Ikäihmisten asiat Turun kaupungin päätöksentekoon.

Turun vanhusneuvosto on eräs kunnallisista vaikuttajaryhmistä, joita ovat mm. nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Tärkein lakisääteinen tehtävämme on seurata vanhuspalvelulain toteutumista Turun kaupungin palveluissa.

Eräs tärkeä aloitteemme on pääsemässä maaliin: 24.9. alkaa Turussa ja naapurikunnissa Fölin liikennöimissä busseissa pilottikokeilu, joka kestää vuoden. Kokeilussa rollaattoria käyttävät matkustajat saavat matkustaa Fölin busseissa maksutta.

Tällä hetkellä rollaattorin kanssa on lähes mahdotonta matkustaa bussilla, koska keskiovesta sisään tullessa ikäihmisen on vaikeaa mennä maksamaan bussilippu bussin etuosaan.

Kokeilun aikana muun muassa lähiöissä asuvat ikäihmiset pääsevät keskustaan asioille ja virkistymään; merkittävä uudistus, joka toivottavasti onnistuu ja tulee myöhemmin jatkuvaksi.

Vanhusneuvosto ja monet turkulaiset kaupunginvaltuutetut ovat tehneet aloitteita vanhusneuvolan perustamiseksi Turkuun. Hanke on toteutumassa terveyspainotteisesti ikäneuvolana, joka toteutuessaan ottaa vastaan geriatrisella poliklinikalla kaupunginsairaalan yhteydessä.

Kokonainen ikäluokka (sosiaali-ja terveystoimen budjetin mukaan 75-vuotiaat) kutsutaan  kartoitukseen, jossa tutkitaan terveyden tila ja ikäihmisten sairaudet sekä ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Neuvola on merkittävä  ikäihmisten terveydentilaan ja hyvinvointiin vaikuttava uudistus, joka tuonee säästöjä kaupungin terveysmenoihin, kun sairaudet havaitaan ja voidaan parantaa niiden varhaisessa vaiheessa.

Seniorirannekkeen hinnan pysymistä kohtuullisena ( tällä hetkellä 40e/6kk) seuraamme. Ikäihmiset käyttävät ahkerasti kuntosaleja ja uimahalleja. Gallerioihin ja museoihin tutustuminen tuo henkistä virkistymistä. Rannekkeen hinta ei saa muodostua esteeksi.

On toivottu, että rannekkeen saamisen ikärajaa, 65 vuotta, voitaisiin laskea, jolloin rannekkeen käytön tuleminen ikäihmiselle terveelliseksi tavaksi sijoittuisi eläköitymisen alkuun.

Viime kokouksessa Turun vanhusneuvostolle esiteltiin Turun keskustaan perustettavaa keskitettyä asiointikeskussessa Turun vanhusneuvostolle esiteltiin Turun keskustaan perustettavaa keskitettyä asiointikeskusta, josta muun muassa voisi ostaa bussiliput sekä lippuja teatteriin ja konsertteihin ja jossa olisi Kela ja kaikenikäisiä kaupunkilaisia koskevat neuvontapalvelut Skanssin Monitorin tapaan. Vanhusten palvelutori Poiju siirtyisi myös tähän asiointikeskukseen.

Ikäihmisten kannalta hyvää hankkeessa on se, että vanhusten neuvontapalvelut siirtyvät keskustaan, jonne pääsee bussilla kaupungin eri puolilta. Saavutettavuus nykyiseen Poijuun verrattuna paranee. Mutta tärkeää on huolehtia myös siitä, että ikäihmisille tarkoitettu kokoontumispaikka perustettaisiin keskustaan.

Poijun yhteydessä olevan kahvilan toimiunta lakkaa uudistuksen toteutuessa. Kahvila on muodostunut tärkeäksi kokoontumispaikaksi ikäihmisille. Keskitettyyn asiointikeskukseen ei olla suunnittelemassa kahvilatiloja.

Ikäihmisten kokoontumispaikka/ kahvila on tärkeää toteuttaa viimeistään keskitetyn asiointikeskuksen toteutuessa. Sen toimintaan voisi ottaa yhteistyöhön Turun lukuisat senioriyhdistykset, joista monilla on tällä hetkellä vaikeuksia toimitilojensa järjestämisessä. Kokoontumispaikka/kahvila toimisi paitsi virkistys- myös informaatiopaikkana. Turun kaupungin ikäihmisille suunnatuista palveluista tiedetään nykyään liian vähän.

Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden harjoittelupaikkana kokoontumispaikka olisi oivallinen.

Tällä hetkellä vanhusneuvosto selvittää ratkaisua ikäihmisten asiointiongelmiin pankissa asioinnin muuttuessa digitaaliseksi. Kotihoidon tilaa seuraamme myös.

Turun vanhusneuvosto järjestää keskiviikkona 19.9. klo 12-15 Turun kaupungintalossa senioriparlamentin, jossa Turun kaupungin virkamiehet vastaavat vanhusjärjestöjen esittämiin kysymyksiin. Keskustelutilaisuudessa ikäihmiset voivat myös kertoa ongelmista ja esittää parannusehdotuksia ja uudistuksia. Yleisö on tervetullut valtuustosalin lehterille.

 

Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu

Turun kaupunginhallituksen jäsen

Vanhusneuvoston jäsen

Puhe kaupunginvaltuustossa 20.3.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Raportissa sanotaan (Raportti maahanmuuttajaien kotouttamisesta Turkuun) , että maahanmuuttajien parasta kotoutumista ovat koulutuspaikka ja työpaikka. Koulussa maahanmuuttajalapset oppivat suomen kielen . Myös nuoret oppivat kielen koulutuksen kautta.

Raportti on mielestäni hieman ylimalkainen. Kuulimme, että maahanmuuttajia on Turun väestöstä 10 %. Kuinka suuri % on kotoutunut, käy töissä ja on osa suomalaista yhteiskuntaa? Mainitaan, että työttömyys on ongelma. Kuinka suuri % maahanmuuttajista on työttömänä? Seurataanko maahanmuuttajien työllistymistä? Mitkä toimenpiteet ovat auttaneet maahanmuuttajien työllistymisessä? Onko ollut toimenpiteitä? Turussa pitemmän aikaa vallinnut työttömyys on luonnollisesti vaikeuttanut maahanmuuttajien työllistymistä. Näihin kysymyksiin raportti ei anna vastausta.

Raportissa mainitaan, että huono kielitaito tai sen puute ei välttämättä estä työllistymästä.

Selvää on että työssä oppii kielen, maahanmuuttaja verkostoituu ja  pääsee kotoutumaan .

Työllistymisen esteenä ovat  enemmänkin  asenteet.

Kaupungin intresseissä on työllistää maahanmuuttaji , tällöin toimeentulotukimenot vähenevät.

Ehdotan, että kaupunki voisi antaa  porkkanaa, ylimääräistä tukea yrityksille, jotka ottavat  maahanmuuttajia töihin.  Nämä tukirahat tulevat aikanaan kaupungille takaisin , kun työllistyneet maahanmuuttajat alkavat maksaa veroja ja elättävät perheensä.

Raportissa sanotaan, että järjestöt ovat tärkeitä maahanmuuttajien kouluttajia; vapaa-ehtoiset ovat ilmaisia työntekijöitä,  he tarjoavat maahanmuuttajille tärkeät verkostot.

Muun muassa SPR, Akateemiset Naiset ry, Daisy Ladies antavat ilmaista suomen kielen opetusta. Muistojen kodissa Linnankadulla vapaaehtoiset antavat suomenkielen opetusta ja siten kotouttavat ikäihmisiä, naisia jotka ovat perheissään kotiseinien sisällä eivätkä juuri joudu tekemisiin suomalaisten kanssa. Muistojen kodissa he tekevät käsitöitä, joita he  myyvät. Kielen oppimisen ohella pienimuotoista varain hankintaa.

Järjestöt tekevät arvokasta työtä. Siksi näiden järjestöjen resursseita tulee kaupungin huolehtia esimerkiksi tarjoamalla ilmaista työntekoa vastaan järjestöille toimitilat. Lisäksi kaupunki voisi uudestaan palkata koordinaattorin edistämään järjestöjen yhteistyötä. Nykyään heillä on päällekkäisyyttä.

Hyvät valtuutetut

Toistan valtuutettu Maija Perhon sanat: monikulttuurisuus on rikkautta. Kyllä me turkulaiset opimme suvaitsemaan erilaisuutta, totumme erilaisiin kansallisuuksiin kaupungissamme. Suvaitsevaisuus ei ole meiltä pois! Meidän tulee auttaa sodasta kärsiviä perheitä. Syyrialaiset eivät ole syyllisiä siihen, että heidän kotinsa on pommitettu maan tasalle. He eivät ole halunneet lähteä maastaan. Heidät on pakotettu siihen. Ihannetilanne olisi että sodat saataisiin loppumaan kansainvälisen yhteistyön avulla.  Köyhyys  loppuisi koulutuksen avulla.  Afrikassa ja muihin kehitysmaihin luotaisiin inhimilliset elinolot, hyvinvointi lisääntyisi.

Kaikille kansoille tulisi mahdollisuus jäädä asumaan kotiseudulleen. Mutta kun tätä ihannetilannetta ei ole,

Suomen, kuten kaikkien sivistysvaltioiden ja Turun tulee kantaa vastuunsa.

Valtuustoaloite Turun kaupungin siistimisestä

Turun kaupunginvaltuusto

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin yleisen siisteyden parantamiseksi Turun keskustassa. Erityisesti viikonloppuisin Kauppatorin ympäristö on epäsiisti; roskia, papereita lojuu kaduilla. Roska-laatikoita tulisi olla riittävästi Kauppatorin läheisyydessä ja erityisesti puistoissa penkkien lähellä. Graffiitit tulee poistaa heti, kun ne ilmestyvät, jolloin piirtely ei lisäänny.

Kauppatorin ilmettä pitäisi parantaa kesäisin kukkalaatikoilla.

Kouluja tulisi ohjeistaa järjestämään siistimispäivän keväisin ennen koulun päättymistä.  Oppilaiden asennekasvatusta tulee parantaa. Oppilaita on opastettava kunnioittamaan ympäristöä ja huolehtimaan sen siisteydestä. Oikea asennekasvatus tulee näkymään siistiytyvänä kaupunkina.

Turussa, 20.3. 2017

Senioriparlamentti ratkoo eläkeläisten ongelmia

Turun vanhusneuvosto ikääntyneen väestön edunvalvojana:  Senioriparlamentti ratkoo eläkeläisten ongelmia

Turun vanhusneuvoston järjestämät tilaisuudet jatkuvat. Viime viikoninformaatio- ja keskustelutilaisuus asumisesta houkutteli  Alvariumin auditoriotilan täyteen kiinnostunut yleisöä.

Esteettömyys on asuntorakentamisessa tärkeätä. Ikäihmiset arvostavat asuinympäristön turvallisuutta; valaistus on riittävää, keskustassa ei ole liikenteen läpiajoa ja turvallisia kävelyreittejä on tarjolla.

Uusinta on kaupunkien keskustojen kehittämisessä se, että pyritään rakentamaan lasikattoisia kauppakäytäviä, jotka mahdollistavat vaivattoman liikkumisen sateisella ja kylmällä säällä alueelta toiselle.

Harppuunakortteli Turun linnan läheisyydessä kiinnosti kuulijoita. Myönteistä korttelin rakentamisessa on se, että sen suunnittelussa on yhteisöllisyys otettu hyvin huomioon.

Kortteli tarjoaa asumista kaiken ikäisille asukkaille, lapsiperheistä senioreihin. Ensimmäisenä valmistuu yhteisötalo, jossa on asukkaille yhteisiä tiloja ja palvelupiste, jossa päivystää Linnan vouti, entisajan talonmiehen vastine. Hän auttaa asukkaita muun muassa digitaalisissa ongelmissa. Asukkaiden yhteiseen käyttöön tulee autoja.

Monet turhaan epäröivät muuttaa palvelutaloon.   Sinne muutettuaan seniorit huomaavat, että olisi pitänyt muuttaa aikaisemmin. Palveluasumisen tarjoama yhteisöllisyys ja oman asunnon tarjoama rauha ja itsenäisyys palvelutalossa ovat asumisen hyviä puolia. Yhteiset retket, juhlat, kerhot sekä muiden ikäihmisten seura varmistavat, että asukas ei tunne itseään yksinäiseksi.

Turun vanhusneuvoston järjestämä seuraava tilaisuus on senioriparlamentti keskiviikkona 29.3. klo 12.00 Turun kaupungintalon valtuustosalissa. Malli on otettu Tampereelta. Siellä eläkeläisvaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Turussa parlamentti järjestetään ensimmäisen kerran. Eläkeläisyhdistysten ja senioritalojen on mahdollista lähettää kaksi edustajaa parlamenttiin. Kaupungin johtavat virkamiehet ja heidän edustajansa ovat vastaamassa senioreiden kysymyksiin.

Eläkeläisyhdistysten ongelmia ovat esimerkiksi kohtuuhintaisten kokoontumistilojen puute. Tarvittaisiin senioritalo. Toivoaksemme parlamentin päätökset vaikuttavat kaupungin tulevan vuoden budjettiin.

Ulla-Maija Vierimaa

  • Turun kaupunginvaltuutettu (kok)
  • Turun vanhusneuvoston pj
  • Turun kaupunginval

Kirjoitus Turun Sanomissa 29.3.2017

Kirje kaupungille veteraanirahojen käytöstä 2017

Turun kaupungin vanhusneuvosto kiinnittää Turun kaupunginhallituksen huomion siihen, että valtion tulo- ja menoarvioon on tulossa huomattava lisämääräraha sotiemme veteraanien kotipalveluihin. Tämän vuoden määräraha on 10 miljoonaa euroa ja ensi vuodelle on tulossa 20 miljoonaa euroa lisää, eli käytettävissä on ensi vuonna 30 miljoonaa euroa veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin.  Turunkin osalta se merkitsee, että kaupunki saa käyttöönsä suunnilleen kolminkertaisen valtion määrärahan sotaveteraanien toimintakykyä ylläpitäviin ja kotona asumista auttaviin palveluihin.

Vanhusneuvosto toteaa, ettei näitä veteraanien tarvitsemia varoja saada käytettyä nyt käytössä olevalla veteraanien tai heidän omaistensa aktiivisuuteen perustuvalla tavalla. Tarvitaan uudenlaista tapaa kartoittaa veteraanien asumisolosuhteet ja saada selville heidän todelliset avuntarpeensa.  Tämä onnistuu vanhusneuvoston mielestä tekemällä sotiemme veteraaneille vanhuspalvelulain mukaiset palvelusuunnitelmat. Tähän pitäisi valmistautua nopeasti, jotta palvelut saadaan käyttöön heti ensi vuoden alussa.

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota niihin veteraaneihin, jotka eivät toimintakykynsä heiketessä voi itse hakeutua palvelujen käyttäjiksi.

Asia onnistuu varmasti, jos koko veteraanien kodeissa asioiva työntekijäjoukko saadaan tähän palvelutarpeen arviointiin mukaan veteraanineuvoja Marianne Östermanin tueksi.

Turun sotaveteraaniyhdistys ry ja  Turun sotaveteraanien tuki- ja Perinneyhdistys ry ovat ilmoittaneet olevansa mielellään yhteistoiminnassa kaupungin kanssa, jota kaikki veteraanit löydetään ja heidän palvelutarpeensa selvitetään.

Terveyskioskialoite

Aloite Turun kaupunginvaltuustolle

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin  terveyskioskin/vanhusneuvolan perustamiseksi Turun kauppatorin läheisyyteen.  Kaupunki oli etsimässä terveyskioskille/vanhusneuvolalle sijaintipaikkaa pari vuotta sitten, mutta paikan hankkimisessa ei onnistuttu. Pyytäisin, että hankkimiseen ryhdyttäisiin uudestaan, sillä kioskin tarve lisääntyy vanhusväestön lukumäärän kasvaessa.

Terveyskioskiin /vanhusneuvolaan tulee sijoittaa paitsi Poijun palvelutorin kaltainen vanhusten neuvontatoiminta, myös matalankynnyksen terveysohjaus, verenpainemittaukset ym. terveysmittaukset. Sairaanhoitaja olisi aina paikalla ja ajoittain myös geriatri.Vanhusneuvolan yhteydessä olisi kahvila , jota kolmas sektori, esim seurakunta tai  Martat voisivat hoitaa ja ylläpitää.

Vanhusneuvola on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa, johon sijoitetut varat tulevat takaisinikäihmisten parantuneena fyysisenä ja psyykkisenä terveytenä.  Toiminta vähentää terveyskeskusten jonoja ja edistää ikäihmisten asumista  kotona kauemmin. Laitospaikkaan siirtyminen saattaa myöhentyä.

Turussa 1.6.2015

Ulla-Maija Vierimaa
Turun kaupunginvaltuutettu, kok

Ikäihmisten asiat Turun päätöksentekoon

Turun kaupunginvaltuutettuna ja vanhusneuvoston puheenjohtajana iloisesti yllätyin lukiessani lokakuun valtuustossa käsittelemäämme kaupungin tämän vuoden budjettia. Peräti 3 vanhusneuvoston aloitteisiin sisältynyttä asiaa oli mainittuna budjetissa. Ne olivat tosin lisäselvitystä vaativien listalla, mutta joka tapauksessa maininta listalla tarkoittaa, että asia on lähdössä liikkeelle.

Liikuntalautakunta tutkii mahdollisuutta alentaa seniorirannekkeen hintaa. Aloitteessamme vastustimme hinnan nostamista 20eurosta 40 euroon/ 6 kk. Hinnan noston jälkeen on todettu, että seniorirannekkeen käyttö on huomattavasti vähentynyt. Rannekkeen kallistumisella on siis merkitystä. Kuntosalien ja  uimahallien käyttö seniori-ikäisillä on parasta ennalta ehkäisevää terveyden hoitoa, puhumattakaan gallerioiden ja museoiden tarjoamasta henkisestä virkistymistä. Rannekkeen hinnan  alentaminen tuonee säästöjä tulevaisuudessa, kun ikäihmisten kunnon hoitaminen vaikuttaa parantuneeseen terveydentilaan ja vähentää terveyspalvelujen käytön tarvetta. Todella järkevä selvitysehdotus.

Tarkempi lukeminen budjetissa mainitusta vanhusneuvolasta paljasti, että kaupunki tutkii ikäihmisten,  vammaisten ja  työttömien neuvontapisteen perustamista.  Tärkeä virasto kieltämättä, sille on tarvetta. Mutta se ei sulje pois vanhusneuvoston aloitteen seniorineuvolaa kaupungissa, jossa on noin 40 000

yli 65-vuotiasta asukasta. Vanhusneuvoston aloitteessaan ehdottama senioreiden kokoontumispaikka

koostuu ikäihmisten neuvontapisteestä, matalan kynnyksen terveyspisteestä ja kahvilasta, jossa olisi järjestöjen järjestämää ohjelmaa sekä kaupungin ja muiden tahojen tarjoamaa informointia. Tämä paikka olisi Kauppatorin läheisyydessä, jonne olisi busseilla helppo tulla lähiöistä. Se olisi ikäihmisten oma paikka, jossa olisi terveysneuvontaa, verenpainemittausta, palveluohjausta ja sosiaalista kanssakäymistä. Tämä  olisi paikka, jonne piipahtaa kahville muita ikäihmisiä tapaamaan ja kuulemaan ikäihmisiä koskevista asioista. Firmat voisivat esitellä kotona helpottavaa asumista edistäviä laitteita ja tarjota kahvit. Paikassa olisi ATK-neuvontaa. Ikäihmisten kokoontumispaikka parhaimmillaan estäisi ikäihmisten yksinäisyyttä, mikä on vakava ongelma.  Verenpainemittausta voisivat osaksi suorittaa esimerkiksi sairaanhoidon opiskelijat ja eläkkeellä olevat sairaanhoitajat, jotka haluavat vapaa-aikaansa toimintaa. Asiaa valmistelevat virkamiehet sanovat, että onhan meillä Ruusukortteli ja Poiju. On paljon korkeampi kynnys tulla palvelutaloon kuin piipahtaa kahvilaan kuulemaan kiinnostavaa esitystä. Poiju on huonommassa paikassa, ja se on tällä hetkellä pääasiassa neuvontapiste.

Ikäihmiset odottavat vanhusneuvoston ehdottaman kokoontumispaikan/seniorineuvolan (neuvontapiste, terveyspiste, kahvila, jossa myös ohjelmaa) selvitystyötä tai hankkeen kokeilua.

Kolmas asia joka mainittiin budjetin selvitettävien asioiden listalla oli rollaattori-asia. Nykytilanteessa rollaattorilla kulkevan on lähes mahdotonta matkustaa bussilla, koska keskiovesta tulevana hänen on mentävä liikkuvassa autossa maksamaan lippunsa etuovelle. Vanhusneuvosto ehdotti, että rollaattorilla kulkevat ikäihmiset saisivat matkustaa ilmaiseksi kuten lasten vaunujen kanssa matkustavat. Budjetissa ehdotettiin

lipunlukulaitteiden hankkimista bussien keskioville. Tämä olisi kallis ja hidas ratkaisu, varsinkin kun bussien kilpailuttamiset ovat kaukana tulevaisuudessa. Iloksemme olemme saaneet kuulla, että uutta tekniikkaa

tullaan kokeilemaan rollaattoreilla kulkevien auttamiseksi busseissa. Asia liikkuu siis eteenpäin kokeilun- haluisten ja uudistusmielisten joukkoliikenneviraston virkamiesten aloitteesta. Erinomainen asia.

Vanhuspalvelujen toteutuminen on aiheena Turun vanhusneuvoston järjestämässä keskustelutilaisuudessa 13.2 klo 13.00 Puutarhakatu 1 :n auditoriossa.  Saamme puhujiksi turkulaiset valtiovarainministeri Petteri Orpon ja tulevan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon. Toimi-alajohtajamme Riitta Liuksa tuo Turun ajankohtaiset ikäihmisten asiat keskusteluun mukaan. Toivotamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi. Tilaisuus alkaa kahvituksella.

Vanhusneuvosto toimii linkkinä ikäihmisten ja kaupungin päätöksenteon välillä. Tehtävämme on seurata  vanhuslain toteutumista Turussa. Kun saamme yhteydenottoja, pyrimme vaikuttamaan epäkohtien parantamiseksi.  Ajankohtainen asia on ystäväpalvelun riittämättömyys.  Kotona asuvat ikäihmiset, joilla on vaikeuksia liikkua, jäävät yksin. Kaupungissamme on paljon yhdistyksiä, joissa on voimavaraa ja potentiaalia epäkohdan poistamiseksi.  Järjestöjen yhteistyössä voitaisiin kouluttaa ja järjestää ystäviä ja ulkoiluttajia kotona asuville ikäihmisille. Palvelun järjestämiseen tarvitaan koordinoija. Suomen itsenäisyyden 100v juhlavuotena ikäihmisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi tulee olla meidän kaikkien asia.

Ulla-Maija Vierimaa
Turun vanhusneuvoston pj
Turun kaupunginvaltuutettu