Aloite vanhusasiamiehen viran perustamisesta Turkuun

Turun kaupungin vanhusneuvosto on useassa kokouksessa keskustellut, miten vanhoille turkulaisille tarkoitetut monipuoliset palvelut ja auttamisen keinot olisivat nykyistä paremmin saatavissa ja tavoitettavissa. Tällä hetkellä vanhuspalveluja tuottavat kaupungin monet hallinnonalat, suurimpana luonnollisesti sosiaali- ja terveystoimi. Näiden lisäksi kaupungissa toimii kymmenittäin järjestöjä ja yhdistyksiä, joilla on palveluvalikoimissaan vanhusten auttamiseen ja jokapäiväiseen elämään vaikuttavia tärkeitä toimia. Vanhusten on lähes mahdotonta saada kokonaiskäsitystä käytettävissä olevista palveluista ja tukitoimista. Turun vanhusneuvoston mielestä asiaa pitää kehitellä vanhuspalvelulain mukaisesti asiakaslähtöisesti kaupunkilaisten tarpeista lähtien.

Turun vanhusneuvosto on selvitellyt muiden kuntien tapoja huolehtia vanhuspalvelulain toteuttamisesta ja ikäihmisten palvelujen saannin varmistamisesta. Turun kannalta vastaavin vertailukaupunki on Tampere. Siellä kyseistä tehtäväkokonaisuutta hoitaa kaksi vanhusasiamiestä ja heidän lisäkseen palvelukoordinaattori. Turussa vastaavia tehtäviä hoitavia henkilöitä ei ole.

Keräämiensä selvitysten perusteella Turun vanhusneuvosto esittää, että Turussa edettäisiin taloudellisen mahdollisuudet huomioiden asteittain.  Vanhusneuvosto ehdottaa, että Turkuun perustetaan ensimmäiseksi vanhusasiamiehen tehtäväkokonaisuus.

Vanhusasiamiehen tulisi olla henkilö, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten palveluja koskevissa kysymyksissä ja joka pystyy ohjaamaan asiakas oikean tahon puoleen.

Vanhusasiamiehen tulee kuunnella kuntalaisten huolia, ottaa vastaan palautteita ja järjestää neuvotteluita ratkaisujen löytymiseksi ongelmatilanteissa. Vanhusasiamiehen tulee seurata yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista sekä tiedottaa ja raportoida esille tulevista asioista ja kehittämiskohteista.

Vanhusasiamiehen käytännön tehtäviä olisivat mm:

Asiakaspalautteiden vastaanotto ja palautteiden vastaanotto, asiakastapaamiset ajanvarauksella Palvelutorilla tai vastaavissa paikoissa. Tehtäviin tulisi kuulua myös sovittelutyö ongelmatilanteissa. Ikäihmisten palveluista, etuuksista ja oikeuksista tiedottaminen sekä laadunvalvonta palveluja koskevissa asioissa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa tulisi olla osa vanhusasiamiehen tärkeätä tehtäväkokonaisuutta. Erilaisten esitteiden ja oppaiden laadinta, samoin kuin yhteistyö yhdistysten ja palveluntuottajien kanssa on tärkeätä tiedon jakamisen ja  saannin kannalta.

Vanhusasiamiehen tulee olla vanhusneuvoston tukihenkilö ja hänen tulee raportoida toiminnastaan säännöllisesti vanhusneuvostolle.

Vanhusasiamiestoiminta ei saa korvata potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen tehtäviä. Vanhusasiamiehen ei myöskään tule käsitellä oikeudellisia asioita.

Turun kaupungin vanhusneuvosto esittää edellisiin periaatteisiin vedoten, että Turkuun perustetaan vanhusasiamiehen tehtäväkokonaisuus. Turun kaupungin taloudelliset mahdollisuudet huomioon ottaen vanhusneuvosto ehdottaa, että tehtävä voisi olla seudullinen.

Aloite peruskoulun opetuksen ryhmäkokojen kohtuullistamisesta ja erityisopetuksen resursseista

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin peruskoulun ryhmäkokojen kohtuullistamiseksi ja erityisopetuksen lisäämiseksi perusopetuksen kouluissa.  Erityisopettajia, luokka-avustajia tulee lisätä. Erityisoppilaspaikkoja erityiskouluissa tulee lisätä.

Toteutettu inkluusio (erityisoppilaiden opettaminen yleisopetuksen opetusryhmissä) on aiheuttanut haasteita opetuksessa välttämättömän työrauhan ylläpitämisessä.

On selvitettävä, miten inkluusio on vaikuttanut työrauhaongelmien syntymiseen. Käytöshäiriöisten oppilaiden opetus pitää järjestää omassa ryhmässä erityisopettajien opetuksessa. Myös erityiskoulujen oppilaspaikkoja tulee lisätä, jotta oireilevat oppilaat pääsevät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiantuntevaan opetukseen ja mahdollisesti käytöshäiriöiden taustalla oleviin mahdollisiin  perheen ongelmiin saadaan apua ennekuin ongelmat kasvavat suuriksi. Inkluusiota tulee vähentää, kun sen todetaan vaikeuttavan yleisopetuksen opetusta ja oppimista.

Aikaisempi käytäntö, jossa käytöshäiriöiset opetettiin erityisopetuksessa 10 oppilaan ryhmissä, oli hyvä.Siihen tulee palata kaikkien vakavasti oireilevien oppilaiden kohdalla. Siitä hyötyvät oireileva oppilas, yleisopetuksen  luokkayhteisö sekä opettaja.

Turussa, 27 helmikuuta 2017

Ulla-Maija Vierimaa
Turun kaupunginvaltuutettu

Aloite 80-vuotiaiden turkulaisten ehkäisevien kotikäyntien edistämisestä

Vanhuspalvelulain 11§:ssä todetaan yksiselitteisesti: Lakisääteinen vanhusneuvosto on otettava mukaan lain 5§:ssä mainitun suunnitelman valmisteluun ja arviointiin. Suunnitelma on tehtävä ikääntyneen väestön tukemiseksi. Lisäksi neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialueiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Turussa on toiminut ansiokkaasti vanhusneuvosto jo kauan. Neuvoston asema ja tehtävät muuttuivat oleellisesti neuvoston tullessa lakisääteiseksi 1.1.2014. Turun vanhusneuvoston mielestä Turussa ei ole vielä osattu käyttää vanhusneuvoston asiantuntemusta lain sille määräämissä asioissa.

Yhtenä esimerkkinä vanhusneuvoston ohittamisesta on 80-vuotiaitten vanhusten ehkäisevien kotikäyntien lopettaminen.

Turun vanhusneuvoston mielestä ennen lopettamista olisi tullut kuulla vanhusneuvostoa.

Lopettamisen perusteluina on käytetty mm. käyntien heikkoa vaikuttavuutta ja parempien tapojen käyttöönottoa.  80-vuotiaat ovat kuitenkin hyvä kohderyhmä sen takia, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve alkaa voimakkaammin kasvaa tästä iästä alkaen. Tästä syystä tarvitaan koko ikäluokkaa kattava arvio myös kotona asumista tukevista ja toimintakykyä ylläpitävistä palvelutarpeista. Ilman kokonaisvaltaista suunnitelmaa ei oikeata tarvetta voida saada selville. Vanhuspalvelulain mukaan jokaisella yli 80-vuotiaalla on oikeus saada lakisääteinen palvelutarpeen arviointi. Se ei kuitenkaan toteudu kuin harvojen aktiivisten ja keskimääräistä parempikuntoisten osalta, jos vanhusten tulee hakea Palvelutorilta palvelutarpeen arviointia. Eniten apua tarvitsevat jäävät usein syrjään.

Turun vanhusneuvoston mielestä Turussa on siirryttävä viranomaisvaltaisesta yhäältä ohjauksesta asiakaslähtöiseen palvelutarjontaan. Se toteutuu neuvoston mielestä parhaiten siten, että kaupunki lähestyy jokaista 80-vuotiasta henkilökohtaisella kontaktilla ja tarjoaa mahdollisuutta kattavaan palvelutarpeen arviointiin korostaen jokaisen itsenäistä oikeutta ilmaista oman mielipiteensä arviointitarpeesta ja sen muodosta. Kuten tiedetään laadukkaita toimintakykymittareita on useita, mutta henkilökohtaiseen haastatteluun perustuva elämän ympäristön kuvaus on harvinaisempaa.

Tällaisella tutkimuksella  on myös pilottiarvo kehitettäessä terveyttä edistävää ja toimintakykyä ylläpitävää toimintamallia pian vastaavan iän saavuttaville suurille ikäluokille. Samalla kattavasta tiedostosta saadaan seurantajärjestelmä tarpeen arvioimiseksi vanhusten palvelutarpeesta tulevina vuosina. Mm. tätä seurantaa varten Turku tarvitsee vanhusneuvolan.

Turun vanhusneuvosto korostaa vielä, että vanhuspalvelulain mukaan palvelutarpeen arvioinnissa havaitut puutteet ja kehittämistarpeet on myös toteutettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta.